วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 14 สิงหาคม 2555


วันที่ 14 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -สอนซ่อมเสริม
   -สอนภาษาไทยคาบที่ 3,4 ชั้น ป.5/1,.5/2 ตามตาราง
ช่วงบ่าย
-เตรียมอุปกรณ์การจัดป้ายนิเทศอาคารเรียนใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น