วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

31พ.ค 2555


วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
 - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา  09:00น.
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/4ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสรุปใจความสำคัญในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมากลงในสมุด
ภาคบ่าย    
- สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป. 5 คาบสุดท้าย  เวลา 14:00-15:00น.เกี่ยวกับการจัดแถว
หมุนซ้าย-ขวา -กลับหลังหัน และวิธีการหมุนที่ถูกต้อง

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

30 พ.ค 2555


ภาคเช้า
– ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น.ห้อง ป.5/4ในเรื่องการตั้งค่าหน้ากระดาษ,แนวนอนการแบ่งคอลัมน์เป็นสองคอลัมน์
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ เวลา 11:00-12:00 น. ห้อง ป.5/2ในเรื่องการตั้งค่าหน้ากระดาษ,แนวนอนการแบ่งคอลัมน์เป็นสองคอลัมน์

ภาคบ่าย    
     -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา13.00-14.00 นักเรียนชั้น ป.5/4ทบทวนนักเรียนในเรื่องนิทานพระเจ้าสายน้ำผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมาก เกริ่นนำเข้าเรื่อง น้อมรำลึกพระคุณครูในหน่วยที่ 2 
     -เข้าร่วมประชุม กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)ในเรื่อง
                            -งบประมานของโรงเรียน
                            -งานบริหารต่างๆของโรงเรียน
                            -ภาระงานของโรงเรียน
                             -โครงการต่างๆของโรงเรียน

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 29 พ.ค 2555


  วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
  -ช่วยครูในสายชั้นพิมพ์เอกสารบันทึกอายุ น้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียนชั้น ป.5/3
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1 เฉลยแบบฝึกหัดและให้นักเรียนเขียนคำและความหมายของคำ
ภาคบ่าย    
    - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น.ห้อง ป.5/2เฉลยแบบฝึกหัดและให้นักเรียนเขียนคำและความหมาย ของคำ
     -ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยงให้ไปหาเพลง พระคุณที่สาม  เพื่อประกอบการเรียนการสอน ในหน่วยที่ 2 เรื่อง น้อมรำลึกพระคุณครู

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 28 พ.ค 2555

สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น.ห้อง ป.5/3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเรื่องคำควบกล้ำ
และสรุปใจความสำคัญในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมากลงในสมุด
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเรื่องคำควบกล้ำ
และสรุปใจความสำคัญในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมากลงในสมุด
ภาคบ่าย    
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 น.ห้อง ป.5/2ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเรื่องคำควบกล้ำ
และสรุปใจความสำคัญในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมากลงในสมุด
- ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการเวลา  15:30-16.30น .เกี่ยวกับภาระงานในเรื่องการทำโครงการทางวิชาการ
          

  

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ครูในอุดมคติของข้าพเจ้าและการพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพครู

ครูในอุคมคติของข้าพเจ้า
1.มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3.ตรงต่อเวลา
4.วางใจเป็นกลาง
5.รักเด็ก
6.มีบุคลิกภาพดี
7.แต่งกายสุภาพ
8.พูดจาอ่อนหวาน
9.มีระเบียบวินัย
10.เสียสละ
การพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพครู
1.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.ประพฤติตามแนวทางของครูที่ดี

วันที่ 25 พ.ค 2555


       วันที่ 25พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
 - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา  08:45น .หลังจากการคุมแถวเสร็จเพื่อแจ้งภาระงานและข้อตกลงต่างๆ
 ภาคบ่าย    
-บันทึกประวัติโรงเรียน และรายชื่อนักเรียนที่รับผิดชอบในสายชั้น ป.5

วันที่ 24 พ.ค 2555


วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
 - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา  09:00น.
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/4ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก
ภาคบ่าย    
- สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป. 5 คาบสุดท้าย  เวลา 14:00-15:00น.เกี่ยวกับการจัดแถวหมุนซ้าย-ขวา วิธีการหมุนที่ถูกต้อง

วันที่ 23 พ.ค 2555


วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
– ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น.ห้อง ป.5/4
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น. ห้อง ป.5/2
ภาคบ่าย    
     -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา13.00-14.00 นักเรียนชั้น ป.5/4ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก
     -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา14.00-15.00 นักเรียนชั้น ป.5/3ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก

วันที่22 พ.ค 2555ภาคเช้า
– ลงชื่อการปฏิบัติการ
 - รับนักเรียนหน้าประตู
 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1
ภาคเช้า
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น.ห้อง ป.5/2
- รับแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยที่ 1 ที่ปรับแก้จากครูพี่เลี้ยง

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่2  วันที่21 พฤษภาคม 2555
          ภาคเช้า
               -ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
            - ถ่ายเอกสารใบงาน ที่ห้องธุรการ
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก         
         ภาคบ่าย
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5เวลา 14:00-15:00 น.ห้อง ป.5/2ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก          

วันที่18พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
                 - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 08:00-08:45 น.
-สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 1 เวลา09.00-10.00 นักเรียนชั้น ป.5/3
ภาคบ่าย
                -ทำแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยที่1
                -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี้เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อ ปรับแก้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
            - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/4
ภาคบ่าย
           เวลา 12:30-13:00 น. ได้รับหน้าที่จุดลงทะเบียนผู้ปกครองของเฉพาะสายชั้นป.5 เพราะวันนี้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 เวลา 13:00-15:00 น. ได้แนะนำตัวต่อหน้าผู้ปกครอง หลังจากนั้นไปอยู่ตามห้องประจำชั้นของครูพี่เลี้ยง ป.5/2ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน


วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
 - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น.ห้อง ป.5/4
  - เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น. ห้อง ป.5/2
ภาคบ่าย
    -สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 4 เวลา13.00-14.00 นักเรียนชั้น ป.5/4
     -สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 5 เวลา14.00-15.00 นักเรียนชั้น ป.5/3
     - รองผู้อำนวยประชุมการชี้แจงเกี่ยวกับการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้


วัน ที่ 15 พ.ค 2555
ภาคเช้า
  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
 -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
 -สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 3 เวลา11.00-12.00 นักเรียนชั้น ป.5/1  
 - รองผู้อำนวยการมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์
ภาคบ่าย         
            -สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 4 เวลา13.00-14.00 นักเรียนชั้น ป.5/2
- พบครูพี่ลี้ยงเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการสอน

วันที่ 14 พ.ค 2555


สัปดาห์แรก  
ภาคเช้า
 - ลงชื่อการปฏิบัติการ
- ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
                 - แนะนำตัวเองให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคนหน้าเสาธง
-พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
-ทำความรู้จักกับครูหัวหน้าสายชั้น ป.๕และครูพี้เลี้ยง เพื่อรับตารางสอน
ภาคบ่าย
-ช่วยครูตรวจข้อสอบคัดเลือกห้องของนักเรียนชั้น ป.
            -ทำความรู้จักกับนักเรียนและช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนชั้น ป./
- ผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมช่วงหลังเลิกเรียนอีกครั้ง ได้แนะนำครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกสอนได้รู้จัก พร้อมกันและเพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับการสอน ภาระงานต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนตารางสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) คาบพักเที่ยง

วัน / เวลา
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.
จันทร์


ภาษาไทย ป./

ภาษาไทย ป./
อังคาร


ภาษาไทย ป./
ภาษาไทย ป./

พุธ

Com ./
Com ./
ภาษาไทย ป./
ภาษาไทย ป./
พฤหัสบดี


ภาษาไทย ป./

ลูกเสือ
ศุกร์
ภาษาไทย ป./

 ครูผู้สอน ปาตีเมาะ สิรอมา