วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ครูในอุดมคติของข้าพเจ้าและการพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพครู

ครูในอุคมคติของข้าพเจ้า
1.มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3.ตรงต่อเวลา
4.วางใจเป็นกลาง
5.รักเด็ก
6.มีบุคลิกภาพดี
7.แต่งกายสุภาพ
8.พูดจาอ่อนหวาน
9.มีระเบียบวินัย
10.เสียสละ
การพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพครู
1.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.ประพฤติตามแนวทางของครูที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น