วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

26 ธัวาคม 2555

วันที่ ๓.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น
              ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๑

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑ คาบที่๓
               ๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๕
วันที่ ๔.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
              ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ

. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น
             ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑คาบที่๓

             ๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๔

วันที่ ๕.๒๕๕๕

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ. โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)

วันที่ ๖.๒๕๕๕
 
.ลงชื่อการปฏิบัติการ

. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๓

. ตรวจแบบทดสอบพร้อมครูพี่เลี้ยง

.เป็นครูพี่เลี้ยงสอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.๕ คาบที่๕
วันที่๑๑.๒๕๕๕

.ลงชื่อการปฏิบัติการ

. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑คาบที่๓

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๔
วันที่๑๒.๒๕๕๕

.ลงชื่อการปฏิบัติการ

. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น

.ช่วยงานครูพี่เลี้ยง

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑คาบที่๓

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๔
วันที่ ๑๓.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    

              ๓.ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบแก้ไข

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๓
             ๕. ตรวจแบบทดสอบพร้อมครูพี่เลี้ยง

.เป็นครูพี่เลี้ยงสอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.๕ คาบที่๕

วันที่ ๑๔.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    

  ๓.ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน
                ๔.ตรวจแบบฝึกหัดพร้อมกับครูพี่เลี้ยง

วันที่ ๑๗-๑๘.๒๕๕๕

ลาป่วย(หมอนัด)
วันที่ ๑๙.๒๕๕๕

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
              ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    

.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป๕/๔ ในคาบที่๒
               ๔.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป.๕/๒ ในคาบที่๓

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๔
               ๖.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๕

วันที่ ๒๐.๒๕๕๕

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
    
               .จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๓

. ตรวจแบบทดสอบพร้อมครูพี่เลี้ยง
               ๕.เป็นครูพี่เลี้ยงสอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.๕ คาบที่๕

วันที่ ๒๑.๒๕๕๕

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    

               ๓. ช่วยหาเพลงสดุดีพระมหากษัตริย์ให้ครูพี่เลี้ยง

 ๔. ช่วยพิมพ์งานให้ครูในสายชั้น
วันที่ ๒๔.๒๕๕๕

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๑
              ๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑ คาบที่๓

. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๕
วันที่ ๒๕.๒๕๕๕

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
             . ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    

.ช่วยคุมสอบวิชาคณิตศาสตร์นักเรียน ชั้น ป.๕/๑และ ป.๕/๒
            .จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑คาบที่๓

              ๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๔

วันที่ ๒๖.๒๕๕๕

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    

. ช่วยพิมพ์งานให้ครูในสายชั้นในเรื่องหลักเกณฑ์กองทุนของโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
              ๔.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป๕/๔ ในคาบที่๒

.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป.๕/๒ ในคาบที่๓
             ๖.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๔

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น