วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

25 ธันวาคม 2555


วันที่ พ.ย ๒๕๕๕
                 กิจกรรม           
            .ลงชื่อการปฏิบัติการ
            . ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
              ๓. พบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้น ป๕/๔
              ๔.เข้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพบปะพร้อมครูพี่เลี้ยงในคาบแรก
              ๕. ทำสมุดบันทึกความประพฤติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ ทุกคน

วัน ที่ พ.ย ๒๕๕๕
               กิจกรรม           
                 .ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
               ๓. รองผู้อำนวยประชุมการชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเทอมที่๒ การแบ่งภาระงานต่างๆ
                 .ช่วยครูในสายชั้นพิมพ์งาน
 วันที่ ๕.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
                .ลงชื่อการปฏิบัติการ
                . ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
                .จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๑
                .จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑ คาบที่๓
                .จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๕
วันที่ ๖.๒๕๕๕

         กิจกรรม           
                .ลงชื่อการปฏิบัติการ
                ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
              ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑ คาบที่๓
                 ๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๔
                 ๕.ช่วยครูในสายชั้นพิมพ์โครงงาน เรื่อง ผักคอนโด
วันที่ ๗.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
             ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
             ๒. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น
             ๓.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป๕/๔ ในคาบที่๒
              ๔.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป.๕/๒ ในคาบที่๓
              ๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๔
              ๖.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๕
               ๕.ช่วยครูในสายชั้นพิมพ์โครงงาน เรื่อง ผักคอนโด
วันที่ ๘.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
              ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น
               ๓.ช่วยงานครูในสาย ชั้น ป.
               ๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๓
               ๕. ช่วยครูในสายชั้นทำป้ายนิเทศเพื่อเตรียมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
               ๖. ถ่ายเอกสารเพลงสดุดีลูกเสือให้นักเรียนสาย ชั้นป.๕ ทุกคน
                ๗. ร่วมร้องเพลงโรงเรียนและเพลงมาร์ทโรงเรียน และเพลงสดุดีลูกเสือพร้อมกัน

วันที่ ๙.๒๕๕๕
กิจกรรม           

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น
.ประชุมพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
.ช่วยครูในสายชั้นพิมพ์งานเพื่อเตรียมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
. ทำความสะอาดรอบๆบริเวณอาคารสายชั้น ป.
.  ร่วมร้องเพลงโรงเรียนและเพลงมาร์ทโรงเรียน และเพลงสดุดีลูกเสือพร้อมกัน
วันที่ ๑๒.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
               ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
                ๒. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น
                ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๑
                ๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑ คาบที่๓
                ๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๕
วันที่ ๑๓.๒๕๕๕

ลาป่วย(หมอนัด)
วันที่ ๑๔.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
             ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ตอนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
.ช่วยงานครูในการเตรียมสคริปพิธีกรเอกสารต่างๆ
 .ช่วยครูพี่เลี้ยงเตรียมนักเรียน เพื่อแต่งกาพย์ยานี๑๑
 .ช่วยเก็บเอกสารให้ครูสายชั้นป.
วันที่ ๑๕.๒๕๕๕

            กิจกรรม           
               ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
                ๒. กิจกรรมหน้าเสาธง
               ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๓
               ๔.ช่วยครูในสายชั้นทำสมุดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน ชั้น ป.
วันที่ ๑๖.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
              ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
              ๒. กิจกรรมหน้าเสาธง
              ๓.ไปถ่ายเอกสารใบงานการแต่งกาพย์ยานี๑๑

วันที่ ๑๙.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
               ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
                ๒. กิจกรรมหน้าเสาธง
                ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๑
                  .จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑ คาบที่๓
                ๕.ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน
                ๖. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๕
วันที่ ๒๐.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
             ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
             ๒. ช่วยครูในสายชั้นพิมพ์งานเกี่ยวกับพยัญชนะอังกฤษเพื่อสอนซ่อมเสริมนักเรียน
             ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑คาบที่๓
             ๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๔
             ๕.ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน

วันที่ ๒๑.๒๕๕๕

         กิจกรรม           
              .ลงชื่อการปฏิบัติการ
              . ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น
              .เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป๕/๔ ในคาบที่๒
              .เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป.๕/๒ ในคาบที่๓
              .จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๔
              .จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๕
              . ช่วยครูในสายชั้นจัดสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๒.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           

.ลงชื่อการปฏิบัติการ

. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น

.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๓

. ตรวจแบบทดสอบพร้อมครูพี่เลี้ยง
.สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.๕ คาบที่๕
วันที่ ๒๓.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           

.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
.ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจงาน
.เตรียมอุปกรณ์จัดบอร์ดในวันลอยกระทง
วันที่ ๒๖.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
              ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
              ๒. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น
              ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๑
              ๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑ คาบที่๓
              ๕.ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน
               ๖. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๕

วันที่ ๒๗.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
              ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
               ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑คาบที่๓
               ๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๔
               ๕.ช่วยครูในสายชั้นคุมนักเรียนชั้น ป.๕/๓

วันที่ ๒๘ .๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
               ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
               ๒. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
               ๓.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป๕/๔ ในคาบที่๒
               ๔.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป.๕/๒ ในคาบที่๓
               ๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๔
              ๖.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๕

วันที่ ๒๙.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
             ๑.ลงชื่อการปฏิบัติการ
              ๒. ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น
              ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๓
              ๔. ตรวจแบบทดสอบพร้อมครูพี่เลี้ยงและถ่ายเอกสารให้ครูพี่เลี้ยง
              ๕.เป็นครูพี่เลี้ยงสอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้น ป.๕ คาบที่๕

วันที่ ๓๐.๒๕๕๕

                 กิจกรรม           
               .ลงชื่อการปฏิบัติการ
               . ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาอังกฤษพร้อมกับครูในสายชั้น
                .ประชุมร่วมกับผู้อำนวยและรองเพื่อชี้แจงในเรื่องการจัดพิธีวันเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และชี้แจง      วาระอื่น
             ๔.ช่วยงานครูพี่เลี้ยงตรวจแบบทดสอบพร้อมกับครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น