วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556วันที่ ๒๗.๒๕๕๕
.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
.ช่วยครูในสายชั้นคุมนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  
                ๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๓
.ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบแก้ไข
.ช่วยครูในสายชั้นคุมนักเรียนชั้น ป๕/๓
วันที่ ๒๘.๒๕๕๕
.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
.ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องประจำชั้นเพื่อเตรียมตัวจัดงานเทศการวันปีใหม่
 -ร่วมสนุกกับนักเรียนสายชั้น ป.
-การแลกของขวัญ
-การเล่นกิจกรรมต่างๆ เช่นเก้าอี้ดนตรี
.จัดงานเลี้ยงพร้อมคุณครูในโรงเรียนหลังเวลาเลิกเรียน (๑๖.๓๐-๒๑.๓๐)
๒ มกราคม ๒๕๕๖
.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    
.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป๕/๔ ในคาบที่๒
.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป.๕/๒ ในคาบที่๓
.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๔
.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๕
๓ มกราคม ๒๕๕๖
.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๓
. ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ พร้อมผู้อำนวยการและคณะครูในโรงเรียน 
๔ มกราคม ๒๕๕๖
.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
.ช่วยครูในสายชั้นพิมพ์งาน
.ช่วยครูควบคุมชั้นเรียน ป๕/๒ 
.ตรวจแบบฝึกหัดพร้อมกับครูพี่เลี้ยง
๗  มกราคม ๒๕๕๖
.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๑
.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑ คาบที่๓
. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๕
๘  มกราคม ๒๕๕๖
.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๑คาบที่๓
.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๒ คาบที่๔
๙  มกราคม ๒๕๕๖
.ลงชื่อการปฏิบัติการ
. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป๕/๔ ในคาบที่๒
.เป็นพี่เลี้ยงสอนวิชาคอมฯนักเรียนชั้น ป.๕/๒ ในคาบที่๓
.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๔ คาบที่๔
.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๕/๓ คาบที่๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น